Latihan Perbukuan & Pengurusan Maklumat

 

SITI MAZLIN ABDUL RAHMAN
Penolong Pengarah, Urusetia Tetap MBKM
E-mel: mazlin.rahman@moe.gov.my
Tel: +603 8321 7003; Faks: +603 8321 7012

Fungsi unit Latihan Perbukuan & Pengurusan Maklumat:

  1. Menggubal kurikulum latihan dalam bidang perbukuan yang dikenal pasti.
  2. Merangka dan menyelaras program pembangunan profesionalisme dalam bidang kepengarangan, penyuntingan, penerbitan, pengeluaran dan pemasaran buku dan bahan elektronik.
  3. Menyelaras kursus, bengkel, seminar dan persidangan yang dianjurkan secara kerjasama dengan pihak industri buku dan agensi lain.
  4. Mengumpul dan membina pengkalan data tentang tenaga pakar dalam industri buku.
  5. Menyebarkan maklumat latihan dan aktiviti perbukuan dalam dan luar negara kepada pihak industri buku dan agensi lain.
  6. Mengeluarkan buletin dan penerbitan khusus yang berkaitan dengan industri buku.
  7. Mengurus dan menyeleranggara portal Majlis Buku Kebangsaan Malaysia dan laman web Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur.